الجمهورية اللبنانية

Países Árabes

الجمهورية اللبنانية

الدول العربية

EMBAIXADA DA REPÚBLICA DO LÍBANO EM PORTUGAL
Endereço: Via di Porta Angelica, 15, 00193 Roma, Itália

Telefone: 0039 6 683 35 21 / 12
Fax: 0039 6 683 35 07
Email: amb.libano@tin.it | vatican.leb@gmail.com

EMBAIXADA DE PORTUGAL NA REPÚBLICA DO LÍBANO
Não existe representação diplomática permanente. Os assuntos relacionados com este país são acompanhados pela Embaixada de Portugal em Nicósia. Dispõe de Consulado Honorário.

CONSULADO HONORÁRIO EM BEIRUTE
Endereço: Ashrafieh Sassine Square, Sassine Building 3rd Floor, Beirute, Líbano
Telefone: 00961 1200 451 / 615 / 616
Fax: +(961) 1200 450
Email: andreboulos@idm.net.lb